Ruszyło! Jest jeszcze trochę w fazie dopracowywania szczegółów i dogrywania zasad – ale generalnie można już z niego korzystać! Zapraszamy więc na oazowe Forum. Powstało by oazowicze mogli wspierać się nawzajem i pomagać sobie w różnych inicjatywach (więcej w poprzednim wpisie>>>) :

 • jeśli masz swoją firmę, która oferuje usługi i chcesz ją zareklamować – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis (w kilku zdaniach opisz swoją działalność i zamieść podstawowe namiary: telefon, adres strony internetowej z pełną ofertą i opisem działalności)
 • jeśli szukasz fachowca – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis, opisując czego dokładnie szukasz
 • jeśli masz coś do oddania – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis, zamieszczając dokładny opis i zdjęcia rzeczy do oddania
 • jeśli chciałbyś coś sprzedać – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis, zamieszczając dokładny opis i zdjęcia rzeczy do oddania
 • jeśli masz chęć i chciałbyś pomóc – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis, opisując w czym mógłbyś pomóc
 • jeśli potrzebujesz czegoś (rzeczy, pomocy) – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis, opisując jakiej pomocy oczekujesz lub czego potrzebujesz
 • jeśli masz jeszcze inny pomysł na kreatywne wykorzystanie Forum – zarejestruj się na Forum i zrób odpowiedni wpis ?

Administratorzy i Moderatorzy będą służyć pomocą.

Przed rejestracją i zalogowaniem (link pod Zasadami) koniecznie należy przeczytać Zasady i Kodeks postępowania.

Dla usługodawców ważne jest to, że będą oceniani przez swoich Klientów i dobre oceny będą ich najlepszą rekomendacją – ale dwie negatywne (widoczne tylko dla administratorów) będą skutkować usunięciem z Forum.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i pomysły co do funkcjonowania i korzystania z Forum.

Administratorzy


Kodeks etyczny i Zasady FORUM

PREAMBUŁA

 • FORUM powstało, aby stworzyć możliwość wzajemnej pomocy członkom Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej. Ma budować i rozwijać przestrzeń przyjazną potrzebującym i przedsiębiorcom, którzy okazują swoją uczciwość i przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Forum to środowisko skupiające ludzi, którzy doceniają wkład Kościoła Katolickiego w kształtowanie cywilizacji europejskiej, dlatego bliskie im są takie wartości etyczne jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.
 • Wartości oraz ideały chrześcijańskie Uczestnicy Forum wcielają w życie w codziennej pracy, biznesie, działalności społecznej i charytatywnej.
 • Niniejszy Kodeks Etyczny i Zasady Forum określa zbiór wartości, które powinien przestrzegać oraz którymi powinien kierować się każdy Uczestnik Forum. Wraz z przystąpieniem do Forum, nowy Uczestnik przyjmuje niniejszy Kodeks Etyczny oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW FORUM

 • Uczestnicy Forum w swoim zachowaniu oraz w swoich działaniach zobowiązują się przestrzegać wartości chrześcijańskich.
 • Uczestnicy Forum zobowiązują się dotrzymywać złożonych obietnic, a także działać uczciwie, nieskazitelnie oraz rzetelnie.
 • Uczestnicy Forum aktywnie tworzą warunki, które sprzyjają rozwojowi relacji biznesowych i międzyludzkich.
 • Uczestnicy Forum swoim zachowaniem promują wartości chrześcijańskie oraz dają przykład postępowania zgodnego z tymi wartościami.

ZASADY PANUJĄCE MIĘDZY UCZESTNIKAMI FORUM

 • Uczestnicy Forum są równi w prawach i obowiązkach.
 • Uczestnicy Forum unikają powstawania konfliktów, a ewentualne spory zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w dobrej wierze, z empatią i zrozumieniem dla stanowiska drugiej strony.
 • Uczestnicy Forum są wobec siebie solidarni, wzajemnie się wspierają oraz udzielają pomocy, współpracują budując pozytywne i sprawiedliwe relacje.
 • Uczestnicy Forum świadczą i dostarczają oferowane przez siebie usługi oraz produkty w sposób profesjonalny z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami swojej branży.
 • Uczestnicy Forum przekazują informacje o naruszeniach konkretnym Członkom Forum, którzy naruszają obowiązujące zasady, a w razie potrzeby informują o naruszeniach Moderatorów i Administratorów.
 • Każdy z Uczestników Forum zobowiązuje się szanować i przestrzegać zasady Forum.

DANE OSOBOWE

 • Uczestnikiem Forum może być wyłącznie osoba będąca członkiem Ruchu Światło-Życie, co może być weryfikowane i potwierdzane u animatora, moderatora lub księdza opiekuna.
 • Uczestnicy Forum podają swoje prawdziwe dane kontaktowa w zakresie koniecznym do identyfikacji i nawiązania kontaktu.
 • Podanie nieprawdziwych danym będzie skutkować usunięciem z Forum.

REJESTRACJA NA FORUM

 • Forum jest otwarte dla wszystkich czytających, jednak skierowane głównie do Oazowiczów, dlatego tylko członkowie Ruchu Światło-Życie mogę stać się jego aktywnymi uczestnikami.
 • Każdy Oazowicz po zapoznaniu się z Kodeksem i Zasadami ma możliwość stać się jego aktywnym uczestnikiem, dzięki czemu będzie miał możliwość zamieszczania nowych postów oraz odpowiadania i komentowania wpisów i ogłoszeń innych uczestników.
 • Aby skutecznie się zarejestrować należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego uwiarygodnić swoje uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie poprzez podanie rejonu, w którym obecnie się formujemy oraz osoby odpowiedzialnej, mogącej potwierdzić to: Animator/Para animatorska kręgu/ksiądz opiekun.
 • Rejestracja następuje poprzez zatwierdzenie przez jednego z Administratorów lub odpowiedzialnych za rejestrację Moderatorów.

OCENA USŁUGODAWCÓW

 • Każdy z ogłaszających się, czy to usługodawców czy sprzedających różne dobra, poddaje się ocenie tych, którym daną usługę świadczy lub, którzy odkupią od niego daną rzecz.
 • Na Forum chcemy wspierać najlepszych, więc zadowoleni Klienci będą mogli udostępniać innym swoje opinie pod nazwiskiem Usługodawcy. Ilość pozytywnych opinii będzie najlepszą wizytówką Firmy.
 • Opinie negatywne można przesyłać TYLKO Administratorom i Moderatorom odpowiedzialnym za dany Dział. Opinie negatywne nie będą nigdzie publikowane – będą do wglądu tylko osobom zainteresowanym oraz odpowiedzialnym za Forum. Publikacja na Forum negatywnej opinii jest zabroniona i będzie skutkować zawieszeniem członkostwa publikującego lub w skrajnych przypadkach usunięciem z Forum.
 • Mając na uwadze, jak bardzo krzywdząca i stygmatyzująca może być negatywna opinia, chcemy uniknąć sytuacji, w której Forum mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić innej Osobie lub Firmie, ale nie możemy promować złych usługodawców.
 • W przypadku pierwszej negatywnej opinii, sprzedawca/usługodawca dostaje ostrzeżenie i automatycznie przesuwany jest na koniec listy usługodawców/sprzedawców. Po otrzymaniu drugiej negatywnej opinii zostanie usunięty z Forum.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy nowo przyjmowany Uczestnik Forum jest zapoznawany z Kodeksem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Za naruszenie postanowień Kodeksu, Uczestnicy Forum ponoszą odpowiedzialność.
 • W przypadku postępowania nieetycznego m.in. polegającego na nieprzestrzeganiu Zasad, odpowiedzialni Forum mają prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym członkostwo w Forum, po zasięgnięciu opinii Administratorów i Moderatora.
 • Z treścią niniejszego Kodeksu, Uczestnicy Forum mogą się zapoznać na stronie internetowej.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących Zasad, każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić swoje wątpliwości i pytania do Administratorów lub Moderatorów.
 • Treść Zasad ustalają Administratorzy i Moderatorzy Forum.
 • Zmiany Zasad będą komunikowane Członkom Forum na na stronach internetowych Forum.

Zapraszamy na Forum

Link – https://michalk.gpe.pl/