I czytanie: Iz 49, 3. 5-6
Psalm: Ps 40
II czytanie: 1 Kor 1, 1-3
Ewangelia: J 1, 29-34

Pierwszy komentarz

Skończył się już okres Bożego Narodzenia, ale Liturgia słowa nadal przypomina nam misję Jezusa, Bożego Syna.

Prorok Izajasz przepowiada przyjście Tego, którego Bóg ustanowił po to, aby zbawienie dotarło aż do krańców ziemi, obejmując wszystkie narody. Przyszedł On na świat, aby pełnić wolę Bożą, jak usłyszymy w refrenie psalmu.

Ewangelia przekazuje nam mocne świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie: ujrzałem Ducha, który zstąpił z nieba i na Nim spoczął; to jest Syn Boży.

Niech wsłuchiwaniu się w Boże słowo towarzyszy radość z tego, że Jezus, zstępując na ziemię dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Boga.

Drugi komentarz

Dzisiejsze Słowo Boże wskazuje na Osobę Jezusa Chrystusa jako tego, który niesie zbawienie całemu światu.

Prorok Izajasz przepowiada, że Izrael ma być światłością dla pogan – tym, który zaniesie Dobrą Nowinę aż na krańce świata.

W Ewangelii usłyszymy świadectwo Jana Chrzciciela. Mocą Ducha Świętego rozpoznał on w Jezusie Bożego Syna.

Św. Paweł ogłasza mieszkańcom Koryntu, czyli poganom, łaskę i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa.

Dzięki nauczaniu Kościoła do nas też dotarła wieść o zbawieniu. Przyjmijmy tę Nowinę z wiarą i wdzięcznością.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy