Diakonia Jedności

Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu.
Ks. F. Blachnicki

Zadania Diakonii Jedności

Pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie jest diakonia na rzecz jego samego – dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowanie diakonii, dla jego jedności. Diakonia Jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§ 4 Statutu).

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i Ruchem Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (§ 10 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”).

W sprawach zasadniczych Moderator Diecezjalny podejmuje decyzje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności (§ 8 ust. 2 Statutu).

Skład Diecezjalnej Diakonii Jedności

W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

  1. Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,
  2. moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych,
  3. Ekonom Diecezjalny DIAKONII,
  4. członkowie Stowarzyszenia Diakonia – przedstawiciele instytutów i stowarzyszeń opisanych w § 32, tj. Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła lub Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”, znajdujących się na terenie diecezji,
  5. osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej.