Czym jest "Odwaga"

„Odwaga” jest dziełem Ruchu Światło-Życie, które proponuje pomoc duchową i terapeutyczną osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych oraz ich rodzinom.

Poniżej prezentujemy tekst Grażyny Tokaj wygłoszony podczas 44. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, który w zwięzły sposób prezentuje czym jest ODWAGA. Grażyna w jasnysposób mówi o celach i sposobach działania ODWAGI, przybliżając nam to małoznane dzieło Ruchu.


Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Reprezentuję środowisko, w którym mogą znaleźć wsparcie i pomoc osoby, które doświadczają niechcianych skłonności homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Środowisko to nosi nazwę ODWAGA, ponieważ tylko ludzie odważni, dodam: odważni wiarą, są gotowi zmierzyć się z tym problemem i dokonać zmiany w swoim życiu.

Potrzeba również dużej odwagi w obecnej sytuacji społecznej by nazwać skłonności homoseksualne problemem, ponieważ jest to odbierane jako przejaw homofobii. W środowiskach progejowskich coraz wyraźniej dąży się do tego, by prawnie zakazać jakiegokolwiek działania w celu pomagania osobom, które nie akceptują swojego pociągu do osób tej samej płci.

Ks. Franciszek Blachnicki mówił – i to jest wciąż aktualne – że nie pytamy o to, czy wolno, tylko czy trzeba. Jeśli trzeba, to działamy! W tym nurcie wewnętrznej wolności chce też podejmować swoją posługę ODWAGA.

Zaznaczę tu jeszcze, że Odwaga – choć podejmuje działania duszpasterskie – nie jest duszpasterstwem osób o skłonnościach homoseksualnych na wzór duszpasterstwa stanowego czy zawodowego, ponieważ skłonności seksualne nie mogą być podstawą do tworzenia trwałych struktur w Kościele.

„Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o skłonnościach homoseksualnych” – pod takim hasłem dokładnie 20 lat temu i rok później, odbyły się dwie Międzynarodowe Konferencje zorganizowane przez członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła pod patronatem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Umożliwiły nam one bardziej kompetentne udzielanie pomocy tym, którzy jej u nas szukali – już mniej więcej od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a bardziej licznie w latach dziewięćdziesiątych i aż do tej pory. Od samego początku kierujemy się biblijną wizją człowieka oraz wskazaniami zawartymi w wydanym przez Kongregację Nauki Wiary „Liście do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych”. Korzystamy też z osiągnięć psychologii i psychoterapii w tym, co jest zgodne z rzetelną nauką i chrześcijańskimi kryteriami życia.

U podstaw naszego działania leży głoszenie Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA oraz zgoda na przyjęcie Jego wyzwalającej mocy i pójście Jego drogą. Inaczej mówiąc, to jest oferta TERAPII DUCHOWEJ, której celem jest dojście do wewnętrznej wolności – od życia „dla siebie”, skoncentrowanego na sobie, na swoich upodobaniach czy problemach, i wolności do życia „nie dla siebie”, według zamysłu Boga i Jego przykazań. Wierzymy w to i doświadczamy tego, że mocą Jezusa Chrystusa czyli: Jego Słowa, sakramentów i wspólnoty każdy może prowadzić życie wolne od grzechu i różnego rodzaju uzależnień i stawać się nowym człowiekiem. To jest podstawowy cel działania ODWAGI wobec osób ze skłonnościami homoseksualnymi i ich bliskich.

Osobom z problemem homoseksualnym proponujemy również terapię psychologiczną. Terapia ta może ułatwić im dojście do wewnętrznej wolności! Pozwala zrozumieć siebie, swoje odczucia i zachowania. Pokazuje te miejsca, które wymagają uzdrowienia i przebaczenia, z którymi człowiek sam sobie nie poradzi.

ODWAGA nie jest po to, żeby zmieniać orientację, ale sposób życia – tak by był zgodny z Ewangelią niezależnie od psychoseksualnych odczuć. (Ale bardzo się cieszymy, gdy ktoś korzystający z naszej pomocy dojrzewa do heteroseksualności). Warto tu przypomnieć, że same odczucia homoseksualne nie są grzechem, ale wypływające z nich postawy i zachowania, które człowiek podejmuje z większą lub mniejszą odpowiedzialnością moralną – to zaś jest sprawą indywidualną, podejmowaną na płaszczyźnie duchowej, przed Bogiem, na modlitwie, w konfesjonale.

Działalność ODWAGI obejmuje nie tylko osoby, które doświadczają niechcianych skłonności homoseksualnych, ale także członków ich rodzin – jeśli proszą o pomoc. Wsparcia w ODWADZE szukają też rodzice nieraz już dorosłych dzieci, które wybrały homoseksualny styl życia i nie chcą własnej zmiany. Rodzicom pomagamy spojrzeć na samych siebie i na swoje rodziny tak, żeby zobaczyli pewne schematy czy mechanizmy, które są czy były obecne w ich życiu i nie pozwalają im żyć w wolności, w szczerości, w pełnym oddawaniu się sobie nawzajem. I żeby zobaczyli, że w tej sytuacji potrzebują odniesienia do JEZUSA CHRYSTUSA, bo tylko On ma moc wyprowadzać nas ze schematów naszych uzależnień, jakiekolwiek one są. Często dopiero trudne sytuacje – w tym wypadku odkrycie, że dziecko ma skłonności do osób tej samej płci, czy usłyszenie od niego, że zamierza żyć zgodnie z tymi skłonnościami – prowadzą do zobaczenia własnych problemów, co nie zadziałało we wzajemnych relacjach, w rodzinnym układzie, co doprowadziło do takiej kryzysowej sytuacji.

Dzięki pomocy psychoterapeutów, ale przede wszystkim pod wpływem słowa Bożego i w mocy płynącej z sakramentów rodzice odkrywają nowe wymiary ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostrzegają, że to, co wydawało im się przekleństwem, w rzeczywistości stało się błogosławieństwem, bo dzięki problemowi swoich dzieci zbliżają się do Pana Boga i uczą się tego, że to On jest Panem ich życia we wszystkich wymiarach i prowadzi z nimi historię ich zbawienia w tej konkretnej sytuacji. Przestają patrzeć na ten problem jako na coś strasznego, co wywraca ich życie do góry nogami, ale odkrywają, że to nie ich dzieci, ale oni sami muszą się zmienić i że to nie jest w ich mocy, tylko w mocy Pana Boga. Wówczas od Niego przyjmują ŚWIATŁO i MOC. Zaczynają być wolni od swoich wyobrażeń, jak powinna wyglądać ich rodzina, jakie powinny być ich dzieci i wnuki, jaki powinni mieć status materialny i społeczny. Stają się wolni od tego, by decydująco wpływać na wybory swoich dorosłych dzieci. Ta przemiana rodziców na ogół powoduje przemianę ich dzieci.

W pracy z rodzicami wyraźnie widzimy, że ci, którzy sami doświadczyli wyzwolenia, pomagają innym w dochodzeniu do wolności. Jedne rodziny pomagają drugim, wspierają się nawzajem, dają świadectwo o przebytej drodze tym, którzy dopiero ją zaczynają.

Mówiąc o rodzinach, chcę też powiedzieć o tych, które tworzą osoby doświadczające kiedyś problemu homoseksualnego, a dziś już wolne! Mamy kontakt z takimi osobami, które w ODWADZE, a czasem jeszcze przy pomocy innych osób lub środowisk, przeszły proces dojrzewania i wyzwolenia, założyły swoją rodzinę i cieszą się kolejnymi dziećmi, które przychodzą na świat. Wiemy, że niektóre z tych rodzin spotykają się ze sobą, wspierają się w trudach i dzielą się tym, jak wielkie rzeczy uczynił im Pan. Także o nich można powiedzieć, że są wolni i wyzwalający.

Jednym z zadań ODWAGI jest upowszechnianie wiedzy na temat homoseksualizmu – zgodnej z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Z inicjatywy ODWAGI w Polsce pojawiły się jedne z pierwszych publikacje na ten temat – wydawane przez Wydawnictwo Światło-Życie i są w nim dostępne.

Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie: odwaga.org.pl

Widzimy naglącą potrzebę, by członkowie Ruchu Światło-Życie, który zawsze był prekursorem działań wobec różnych wyzwań czasu, także wobec zjawisk społecznych, zaangażowali się w poznawanie chrześcijańskiego stanowiska na temat homoseksualizmu i w jego upowszechnianie, także w pracę formacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną z osobami doświadczającymi trudności w zakresie tożsamości płciowej, również z ich bliskimi, zwłaszcza z rodzinami. Ten mój apel kieruję do wszystkich – do kapłanów, których tak bardzo do tej pracy potrzeba, do starszej młodzieży, do dorosłych różnych zawodów, do rodzin.

Pomoc w zakresie trudności z orientacją seksualną jest poszukiwana przez osoby z całej Polski, a także spoza niej. Byłoby więc bardzo dobrze, gdyby w każdej diecezji był przynajmniej jeden taki punkt czy ośrodek, gdzie ci, którzy borykają się ze swoimi problemami, mogliby uzyskać kompetentną pomoc od osób, które miałyby większy zasób wiedzy i umiejętności w zakresie tego zagadnienia, a także mogłyby udzielić informacji, gdzie w Polsce znajdują się ośrodki, w których można zyskać profesjonalną pomoc terapeutyczną i duchową.

Perspektywy działań w tej dziedzinie są wielkie. Potrzeba wielu ludzi o wielkich sercach, wolnych i wyzwalających, którzy mieliby odwagę zaangażować się w to dzieło.

Grażyna Tokaj