24 marca bieżącego roku przypada 100. rocznica urodzin czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Był on jedną z najwybitniejszych postaci powojennego Kościoła w Polsce. Poprzez dzieło Ruchu Światło-Życie miał wpływ na szerokie grono dzieci, młodzieży, dorosłych, małżonków i rodzin. Szacuje się, że prawie 2 miliony ludzi w Polsce ukształtowała oaza. Nadal jego dzieło jest żywe i aktualne. Oaza na całym świecie rozwija się dynamicznie, rzesze osób formuje się w różnych grupach.

Ze względu na niezwykle bogate i oryginalne życie, do naszego Założyciela przylgnęło wiele określeń, które pojawiają się w życiu Ruchu, wypowiedziach hierarchów Kościoła, publikacjach czy w filmach dokumentalnych. Wśród nich można wymienić: „Ojciec”, „człowiek wiary konsekwentnej”, „gwałtownik Królestwa Bożego” „prorok żywego Kościoła”, „patron nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”, „prekursor nowej ewangelizacji”, „twórca środowiska oazowego”, „sługa Niepokalanej”, „wychowawca wolnych ludzi”, ale też „kłopotliwy ksiądz” czy żartobliwe „ino gaz”.

W życiu ks. Franciszka ważny jest czas, kiedy był związany z Lublinem. Tu m.in. wprowadzał jako jeden z pierwszych liturgię posoborową w kościele akademickim KUL, tu zrodził się pomysł zorganizowania Oazy Niepokalanej, czyli rekolekcji dla dziewcząt, tu powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła. Ksiądz Franciszek lubił spacerować po lubelskim Sławinku. Tu, nie zastanawiając się ile ma pieniędzy (o to zatroszczył się Pan Bóg), zakupił domy, które oddał na rzecz Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Ruchu Światło-Życie i Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Zachęcamy członków wszystkich gałęzi Ruchu z Archidiecezji Lubelskiej do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym z okazji stulecia urodzin ks. Franciszka.

Na rekolekcjach wyrażamy nasze religijne przeżycia przez inscenizacje podczas pogodnych wieczorów, w znakach i piosenkach oaz poszczególnych stopni. Elementy sztuki towarzyszą naszemu życiu w codzienności i w okresach świątecznych.

Święty papież Paweł VI wskazywał, że sztuka polega na porywaniu skarbów ze świata ducha i ubieraniu ich w słowa, barwy, formy – w dostępność dla wszystkich. Obcując ze sztuką dochodzimy do świata duchowego z łatwością i równocześnie z wysiłkiem. A Cyprian Kamil Norwid, poeta najchętniej cytowany przez św. Jana Pawła II, pisał: „Bo piękno na to jest, by zachwycało / Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”. 

Przez konkurs chcemy się zintegrować, ubogacić, wyzwolić obecne w nas przeżycia związane z osobą ks. Franciszka, z charyzmatem Ruchu, a w dalszej perspektywie upowszechnić tę twórczość przez okolicznościowe wydawnictwa.

Zapraszamy wszystkich członków Ruchu do wykonania pracy w jednej z czterech zaproponowanych kategorii. Szczególnie prosimy rodziców, aby poprzez przybliżanie postaci ks. Franciszka podczas modlitwy rodzinnej i w codziennych rozmowach zachęcali dzieci do wzięcia udziału w konkursie.

Życzymy dobrych i twórczych pomysłów!

Patronat honorowy:

Ks. Marek Sędek – moderator generalny Ruchu Światło-Życie
Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła
Ks. Krzysztof Łapiński – moderator krajowy Domowego Kościoła

Patronat medialny:

Radio Plus Lublin
Gość Niedzielny – edycja lubelska
Niedziela – edycja lubelska

Regulamin konkursu

I. Organizator:

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

II. Termin:

1. Przekazanie prac do 15 maja 2021 r. na adres: Diecezjalne Centrum Ruchu Światło-Życie, ul. Skierki 12, 20-601 Lublin, tel. 609 574 034.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Diecezjalnej Oazy Matki (DOM) – rozesłania Oaz wakacyjnych (czerwiec 2021 r.) lub podczas Pielgrzymki Dziękczynnej – podsumowania Oaz wakacyjnych (sierpień 2021 r.). Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej lublin.oaza.pl

III. Cele:

 1. Uczczenie stulecia urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w roku formacyjnym „Dojrzałość w Chrystusie”.
 2. Inspirowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego, zgłębiania życiorysu, dzieł ks. Franciszka Blachnickiego, jego związków z Lublinem.
 3. Integracja uczestników wszystkich gałęzi: dzieci, młodych, dorosłych, małżonków, rodzin, Pań z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, kleryków, kapłanów Archidiecezji Lubelskiej wokół osoby Założyciela Ruchu Światło-Życie.
 4. Rozwijanie kreatywności, kształcenie wrażliwości estetycznej i rozbudzenie ekspresji plastycznej.
 5. Doskonalenie umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej.
 6. Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej.
 7. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim.
 8. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi, plastycznymi, komputerowymi.

IV. Formy prac i kryteria oceniania:

1. Praca literacka (opowiadanie, esej, reportaż, wiersz, kartka z pamiętnika, wywiad, komiks) – ocenie podlega zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu, estetyka wykonania; prace wykonane na komputerze (czcionka 13, Times New Roman, interlinia 1,5, maks. A4, maks. 3 strony); komiks: wykonanie ręczne lub komputerowe (maks. 10 stron w formacie nie większym niż A3).

2. Praca plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane) – ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, technika dowolna płaska lub półpłaska; wielkość pracy: A4, maks. A3.

3. Grafika komputerowa (wykonana w dowolnym programie graficznym) – ocenie podlega zgodność z tematem, umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej, estetyka wykonania, oryginalność spojrzenia autora na tematykę, format pracy A4, maks. A.

4. Gra edukacyjna (gra planszowa, quiz o życiu, nauczaniu, dziełach Ks. Franciszka Blachnickiego) – zgodność z tematem, estetyka i przejrzystość wykonania, poprawność merytoryczna, językowa, technika dowolna płaska, półpłaska lub przestrzenna. Do pracy należy dołączyć także instrukcję gry.

V. Kategorie:

1. Oaza Dzieci Bożych.

2. Oaza Młodzieżowa, Oaza Studencka, Oaza Klerycka.

3. Oaza Dorosłych, Domowy Kościół, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, Oaza (Post)akademicka.

VI. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział członkowie wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, zgodnie z przypisanymi kategoriami.

2. Przyjmujemy prace wykonane indywidualnie, dopuszczalne są też prace wykonane przez małżonków. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa (Załącznik 1): oraz oświadczenia i zgody (Załącznik 2 – dotyczy autorów pełnoletnich, Załącznik 3 – dotyczy autorów niepełnoletnich). Prace prosimy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 15 maja 2021 r. na adres: Diecezjalne Centrum Ruchu Światło-Życie, ul. Skierki 12, 20-601 Lublin, tel. 609 574 034.

3. Przekazane prace stają się własnością organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. W wypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni podpisują stosowne zgody.

4. Informacji o konkursie udzielają:

Ks. Jerzy Krawczyk
moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
tel. 609 574 034,
moderator.lublin.oaza@gmail.com
(Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa, Oaza Studencka, Oaza Klerycka, Oaza Dorosłych, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, Oaza (Post)akademicka)

Ks. Marek Sawicki
moderator diecezjalny Domowego Kościoła
tel. 509 248 002
m.sawicki@diecezja.lublin.pl
(Domowy Kościół)

Renata i Józef Nowakowie
para diecezjalna Domowego Kościoła
Renata tel. 607 072 260, Józef tel. 601 967 405,
lublin.dk@gmail.com
(Domowy Kościół)

VII. Nagrody

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymują dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody niespodzianki.

Załączniki

 • Załącznik 1 – KARTA ZGŁOSZENIA (Word) (pdf)
 • Załącznik 2. Dotyczy autorów pełnoletnich (Word) (pdf)
 • Załącznik 3. Dotyczy autorów niepełnoletnich (Word) (pdf)